Withdraw

Động từ bất quy tắc withdraw

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Withdraw.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I withdraw
 • you withdraw
 • he/she/it withdraws
 • we withdraw
 • you withdraw
 • they withdraw

Quá khứ

 • I withdrew
 • you withdrew
 • he/she/it withdrew
 • we withdrew
 • you withdrew
 • they withdrew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am withdrawing
 • you are withdrawing
 • he/she/it is withdrawing
 • we are withdrawing
 • you are withdrawing
 • they are withdrawing

Hiện tại hoàn thành

 • I have withdrawn
 • you have withdrawn
 • he/she/it has withdrawn
 • we have withdrawn
 • you have withdrawn
 • they have withdrawn

Tương lai

 • I will withdraw
 • you will withdraw
 • he/she/it will withdraw
 • we will withdraw
 • you will withdraw
 • they will withdraw

Tương lai hoàn thành

 • I will have withdrawn
 • you will have withdrawn
 • he/she/it will have withdrawn
 • we will have withdrawn
 • you will have withdrawn
 • they will have withdrawn

Quá khứ tiếp diễn

 • I was withdrawing
 • you were withdrawing
 • he/she/it was withdrawing
 • we were withdrawing
 • you were withdrawing
 • they were withdrawing

Quá khứ hoàn thành

 • I had withdrawn
 • you had withdrawn
 • he/she/it had withdrawn
 • we had withdrawn
 • you had withdrawn
 • they had withdrawn

Tương lai tiếp diễn

 • I will be withdrawing
 • you will be withdrawing
 • he/she/it will be withdrawing
 • we will be withdrawing
 • you will be withdrawing
 • they will be withdrawing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been withdrawing
 • you have been withdrawing
 • he/she/it has been withdrawing
 • we have been withdrawing
 • you have been withdrawing
 • they have been withdrawing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been withdrawing
 • you had been withdrawing
 • he/she/it had been withdrawing
 • we had been withdrawing
 • you had been withdrawing
 • they had been withdrawing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been withdrawing
 • you will have been withdrawing
 • he/she/it will have been withdrawing
 • we will have been withdrawing
 • you will have been withdrawing
 • they will have been withdrawing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • withdraw
 • let’s withdraw
 • withdraw

Hiện tại

 • withdrawing

Quá khứ

 • withdrawn

Infinitive

 • to withdraw

Phân từ hoàn thành

 • having withdrawn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *