Weave

Động từ bất quy tắc weave

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Weave.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
weave oneself/not weave

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I weave
 • you weave
 • he/she/it weaves
 • we weave
 • you weave
 • they weave

Quá khứ

 • I weaved/wove
 • you weaved/wove
 • he/she/it weaved/wove
 • we weaved/wove
 • you weaved/wove
 • they weaved/wove

Hiện tại tiếp diễn

 • I am weaving
 • you are weaving
 • he/she/it is weaving
 • we are weaving
 • you are weaving
 • they are weaving

Hiện tại hoàn thành

 • I have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • he/she/it has weaved/woven
 • we have weaved/woven
 • you have weaved/woven
 • they have weaved/woven

Tương lai

 • I will weave
 • you will weave
 • he/she/it will weave
 • we will weave
 • you will weave
 • they will weave

Tương lai hoàn thành

 • I will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • he/she/it will have weaved/woven
 • we will have weaved/woven
 • you will have weaved/woven
 • they will have weaved/woven

Quá khứ tiếp diễn

 • I was weaving
 • you were weaving
 • he/she/it was weaving
 • we were weaving
 • you were weaving
 • they were weaving

Quá khứ hoàn thành

 • I had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • he/she/it had weaved/woven
 • we had weaved/woven
 • you had weaved/woven
 • they had weaved/woven

Tương lai tiếp diễn

 • I will be weaving
 • you will be weaving
 • he/she/it will be weaving
 • we will be weaving
 • you will be weaving
 • they will be weaving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been weaving
 • you have been weaving
 • he/she/it has been weaving
 • we have been weaving
 • you have been weaving
 • they have been weaving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been weaving
 • you had been weaving
 • he/she/it had been weaving
 • we had been weaving
 • you had been weaving
 • they had been weaving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been weaving
 • you will have been weaving
 • he/she/it will have been weaving
 • we will have been weaving
 • you will have been weaving
 • they will have been weaving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • weave
 • let’s weave
 • weave

Hiện tại

 • weaving

Quá khứ

 • weaved/woven

Infinitive

 • to weave

Phân từ hoàn thành

 • having weaved/woven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *