Abide

Động từ bất quy tắc abide

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Abide.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
abide oneself/not abide

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I abide
 • you abide
 • he/she/it abides
 • we abide
 • you abide
 • they abide

Quá khứ

 • I abode/abided
 • you abode/abided
 • he/she/it abode/abided
 • we abode/abided
 • you abode/abided
 • they abode/abided

Hiện tại tiếp diễn

 • I am abiding
 • you are abiding
 • he/she/it is abiding
 • we are abiding
 • you are abiding
 • they are abiding

Hiện tại hoàn thành

 • I have abode/abided
 • you have abode/abided
 • he/she/it has abode/abided
 • we have abode/abided
 • you have abode/abided
 • they have abode/abided

Tương lai

 • I will abide
 • you will abide
 • he/she/it will abide
 • we will abide
 • you will abide
 • they will abide

Tương lai hoàn thành

 • I will have abode/abided
 • you will have abode/abided
 • he/she/it will have abode/abided
 • we will have abode/abided
 • you will have abode/abided
 • they will have abode/abided

Quá khứ tiếp diễn

 • I was abiding
 • you were abiding
 • he/she/it was abiding
 • we were abiding
 • you were abiding
 • they were abiding

Quá khứ hoàn thành

 • I had abode/abided
 • you had abode/abided
 • he/she/it had abode/abided
 • we had abode/abided
 • you had abode/abided
 • they had abode/abided

Tương lai tiếp diễn

 • I will be abiding
 • you will be abiding
 • he/she/it will be abiding
 • we will be abiding
 • you will be abiding
 • they will be abiding

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

 • I have been abiding
 • you have been abiding
 • he/she/it has been abiding
 • we have been abiding
 • you have been abiding
 • they have been abiding

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • I had been abiding
 • you had been abiding
 • he/she/it had been abiding
 • we had been abiding
 • you had been abiding
 • they had been abiding

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

 • I will have been abiding
 • you will have been abiding
 • he/she/it will have been abiding
 • we will have been abiding
 • you will have been abiding
 • they will have been abiding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • abide
 • let’s abide
 • abide

Hiện tại

 • abiding

Quá khứ

 • abode/abided

Infinitive

 • to abide

Phân từ hoàn thành

 • having abode/abided

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *