Beseech

Động từ bất quy tắc beseech

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Beseech.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I beseech
 • you beseech
 • he/she/it beseeches
 • we beseech
 • you beseech
 • they beseech

Quá khứ

 • I besought/beseeched
 • you besought/beseeched
 • he/she/it besought/beseeched
 • we besought/beseeched
 • you besought/beseeched
 • they besought/beseeched

Hiện tại tiếp diễn

 • I am beseeching
 • you are beseeching
 • he/she/it is beseeching
 • we are beseeching
 • you are beseeching
 • they are beseeching

Hiện tại hoàn thành

 • I have besought/beseeched
 • you have besought/beseeched
 • he/she/it has besought/beseeched
 • we have besought/beseeched
 • you have besought/beseeched
 • they have besought/beseeched

Tương lai

 • I will beseech
 • you will beseech
 • he/she/it will beseech
 • we will beseech
 • you will beseech
 • they will beseech

Tương lai hoàn thành

 • I will have besought/beseeched
 • you will have besought/beseeched
 • he/she/it will have besought/beseeched
 • we will have besought/beseeched
 • you will have besought/beseeched
 • they will have besought/beseeched

Quá khứ tiếp diễn

 • I was beseeching
 • you were beseeching
 • he/she/it was beseeching
 • we were beseeching
 • you were beseeching
 • they were beseeching

Quá khứ hoàn thành

 • I had besought/beseeched
 • you had besought/beseeched
 • he/she/it had besought/beseeched
 • we had besought/beseeched
 • you had besought/beseeched
 • they had besought/beseeched

Tương lai tiếp diễn

 • I will be beseeching
 • you will be beseeching
 • he/she/it will be beseeching
 • we will be beseeching
 • you will be beseeching
 • they will be beseeching

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been beseeching
 • you have been beseeching
 • he/she/it has been beseeching
 • we have been beseeching
 • you have been beseeching
 • they have been beseeching

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been beseeching
 • you had been beseeching
 • he/she/it had been beseeching
 • we had been beseeching
 • you had been beseeching
 • they had been beseeching

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been beseeching
 • you will have been beseeching
 • he/she/it will have been beseeching
 • we will have been beseeching
 • you will have been beseeching
 • they will have been beseeching

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • beseech
 • let’s beseech
 • beseech

Hiện tại

 • beseeching

Quá khứ

 • besought/beseeched

Infinitive

 • to beseech

Phân từ hoàn thành

 • having besought/beseeched

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *