Begin

Động từ bất quy tắc begin

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Begin.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
begin oneself/not begin

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I begin
 • you begin
 • he/she/it begins
 • we begin
 • you begin
 • they begin

Quá khứ

 • I began
 • you began
 • he/she/it began
 • we began
 • you began
 • they began

Hiện tại tiếp diễn

 • I am beginning
 • you are beginning
 • he/she/it is beginning
 • we are beginning
 • you are beginning
 • they are beginning

Hiện tại hoàn thành

 • I have begun
 • you have begun
 • he/she/it has begun
 • we have begun
 • you have begun
 • they have begun

Tương lai

 • I will begin
 • you will begin
 • he/she/it will begin
 • we will begin
 • you will begin
 • they will begin

Tương lai hoàn thành

 • I will have begun
 • you will have begun
 • he/she/it will have begun
 • we will have begun
 • you will have begun
 • they will have begun

Quá khứ tiếp diễn

 • I was beginning
 • you were beginning
 • he/she/it was beginning
 • we were beginning
 • you were beginning
 • they were beginning

Quá khứ hoàn thành

 • I had begun
 • you had begun
 • he/she/it had begun
 • we had begun
 • you had begun
 • they had begun

Tương lai tiếp diễn

 • I will be beginning
 • you will be beginning
 • he/she/it will be beginning
 • we will be beginning
 • you will be beginning
 • they will be beginning

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been beginning
 • you have been beginning
 • he/she/it has been beginning
 • we have been beginning
 • you have been beginning
 • they have been beginning

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been beginning
 • you had been beginning
 • he/she/it had been beginning
 • we had been beginning
 • you had been beginning
 • they had been beginning

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been beginning
 • you will have been beginning
 • he/she/it will have been beginning
 • we will have been beginning
 • you will have been beginning
 • they will have been beginning

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • begin
 • let’s begin
 • begin

Hiện tại

 • beginning

Quá khứ

 • begun

Infinitive

 • to begin

Phân từ hoàn thành

 • having begun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *