Bend

Động từ bất quy tắc bend

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Bend.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
bend oneself/not bend

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I bend
 • you bend
 • he/she/it bends
 • we bend
 • you bend
 • they bend

Quá khứ

 • I bent
 • you bent
 • he/she/it bent
 • we bent
 • you bent
 • they bent

Hiện tại tiếp diễn

 • I am bending
 • you are bending
 • he/she/it is bending
 • we are bending
 • you are bending
 • they are bending

Hiện tại hoàn thành

 • I have bent
 • you have bent
 • he/she/it has bent
 • we have bent
 • you have bent
 • they have bent

Tương lai

 • I will bend
 • you will bend
 • he/she/it will bend
 • we will bend
 • you will bend
 • they will bend

Tương lai hoàn thành

 • I will have bent
 • you will have bent
 • he/she/it will have bent
 • we will have bent
 • you will have bent
 • they will have bent

Quá khứ tiếp diễn

 • I was bending
 • you were bending
 • he/she/it was bending
 • we were bending
 • you were bending
 • they were bending

Quá khứ hoàn thành

 • I had bent
 • you had bent
 • he/she/it had bent
 • we had bent
 • you had bent
 • they had bent

Tương lai tiếp diễn

 • I will be bending
 • you will be bending
 • he/she/it will be bending
 • we will be bending
 • you will be bending
 • they will be bending

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been bending
 • you have been bending
 • he/she/it has been bending
 • we have been bending
 • you have been bending
 • they have been bending

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been bending
 • you had been bending
 • he/she/it had been bending
 • we had been bending
 • you had been bending
 • they had been bending

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been bending
 • you will have been bending
 • he/she/it will have been bending
 • we will have been bending
 • you will have been bending
 • they will have been bending

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • bend
 • let’s bend
 • bend

Hiện tại

 • bending

Quá khứ

 • bent

Infinitive

 • to bend

Phân từ hoàn thành

 • having bent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *