Category Archives: Động Từ Bất Quy Tắc

Choose

Động từ bất quy tắc choose Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Cleave

Động từ bất quy tắc cleave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Cling

Động từ bất quy tắc cling Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Clothe

Động từ bất quy tắc clothe Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Come

Động từ bất quy tắc come Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Cost

Động từ bất quy tắc cost Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Creep

Động từ bất quy tắc creep Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Cut

Động từ bất quy tắc cut Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Deal

Động từ bất quy tắc deal Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Dig

Động từ bất quy tắc dig Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Do

Động từ bất quy tắc do Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Draw

Động từ bất quy tắc draw Động từ bất quỳ tắc là những động từ...