Come

Động từ bất quy tắc come

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Come.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not come

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I come
 • you come
 • he/she/it comes
 • we come
 • you come
 • they come

Quá khứ

 • I came
 • you came
 • he/she/it came
 • we came
 • you came
 • they came

Hiện tại tiếp diễn

 • I am coming
 • you are coming
 • he/she/it is coming
 • we are coming
 • you are coming
 • they are coming

Hiện tại hoàn thành

 • I have come
 • you have come
 • he/she/it has come
 • we have come
 • you have come
 • they have come

Tương lai

 • I will come
 • you will come
 • he/she/it will come
 • we will come
 • you will come
 • they will come

Tương lai hoàn thành

 • I will have come
 • you will have come
 • he/she/it will have come
 • we will have come
 • you will have come
 • they will have come

Quá khứ tiếp diễn

 • I was coming
 • you were coming
 • he/she/it was coming
 • we were coming
 • you were coming
 • they were coming

Quá khứ hoàn thành

 • I had come
 • you had come
 • he/she/it had come
 • we had come
 • you had come
 • they had come

Tương lai tiếp diễn

 • I will be coming
 • you will be coming
 • he/she/it will be coming
 • we will be coming
 • you will be coming
 • they will be coming

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been coming
 • you have been coming
 • he/she/it has been coming
 • we have been coming
 • you have been coming
 • they have been coming

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been coming
 • you had been coming
 • he/she/it had been coming
 • we had been coming
 • you had been coming
 • they had been coming

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been coming
 • you will have been coming
 • he/she/it will have been coming
 • we will have been coming
 • you will have been coming
 • they will have been coming

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • come
 • let’s come
 • come

Hiện tại

 • coming

Quá khứ

 • come

Infinitive

 • to come

Phân từ hoàn thành

 • having come

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *