Cut

Động từ bất quy tắc cut

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Cut.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
cut oneself/not cut

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I cut
 • you cut
 • he/she/it cuts
 • we cut
 • you cut
 • they cut

Quá khứ

 • I cut
 • you cut
 • he/she/it cut
 • we cut
 • you cut
 • they cut

Hiện tại tiếp diễn

 • I am cutting
 • you are cutting
 • he/she/it is cutting
 • we are cutting
 • you are cutting
 • they are cutting

Hiện tại hoàn thành

 • I have cut
 • you have cut
 • he/she/it has cut
 • we have cut
 • you have cut
 • they have cut

Tương lai

 • I will cut
 • you will cut
 • he/she/it will cut
 • we will cut
 • you will cut
 • they will cut

Tương lai hoàn thành

 • I will have cut
 • you will have cut
 • he/she/it will have cut
 • we will have cut
 • you will have cut
 • they will have cut

Quá khứ tiếp diễn

 • I was cutting
 • you were cutting
 • he/she/it was cutting
 • we were cutting
 • you were cutting
 • they were cutting

Quá khứ hoàn thành

 • I had cut
 • you had cut
 • he/she/it had cut
 • we had cut
 • you had cut
 • they had cut

Tương lai tiếp diễn

 • I will be cutting
 • you will be cutting
 • he/she/it will be cutting
 • we will be cutting
 • you will be cutting
 • they will be cutting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been cutting
 • you have been cutting
 • he/she/it has been cutting
 • we have been cutting
 • you have been cutting
 • they have been cutting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been cutting
 • you had been cutting
 • he/she/it had been cutting
 • we had been cutting
 • you had been cutting
 • they had been cutting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been cutting
 • you will have been cutting
 • he/she/it will have been cutting
 • we will have been cutting
 • you will have been cutting
 • they will have been cutting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • cut
 • let’s cut
 • cut

Hiện tại

 • cutting

Quá khứ

 • cut

Infinitive

 • to cut

Phân từ hoàn thành

 • having cut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *