Draw

Động từ bất quy tắc draw

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Draw.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
draw oneself/not draw

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I draw
 • you draw
 • he/she/it draws
 • we draw
 • you draw
 • they draw

Quá khứ

 • I drew
 • you drew
 • he/she/it drew
 • we drew
 • you drew
 • they drew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am drawing
 • you are drawing
 • he/she/it is drawing
 • we are drawing
 • you are drawing
 • they are drawing

Hiện tại hoàn thành

 • I have drawn
 • you have drawn
 • he/she/it has drawn
 • we have drawn
 • you have drawn
 • they have drawn

Tương lai

 • I will draw
 • you will draw
 • he/she/it will draw
 • we will draw
 • you will draw
 • they will draw

Tương lai hoàn thành

 • I will have drawn
 • you will have drawn
 • he/she/it will have drawn
 • we will have drawn
 • you will have drawn
 • they will have drawn

Quá khứ tiếp diễn

 • I was drawing
 • you were drawing
 • he/she/it was drawing
 • we were drawing
 • you were drawing
 • they were drawing

Quá khứ hoàn thành

 • I had drawn
 • you had drawn
 • he/she/it had drawn
 • we had drawn
 • you had drawn
 • they had drawn

Tương lai tiếp diễn

 • I will be drawing
 • you will be drawing
 • he/she/it will be drawing
 • we will be drawing
 • you will be drawing
 • they will be drawing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been drawing
 • you have been drawing
 • he/she/it has been drawing
 • we have been drawing
 • you have been drawing
 • they have been drawing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been drawing
 • you had been drawing
 • he/she/it had been drawing
 • we had been drawing
 • you had been drawing
 • they had been drawing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been drawing
 • you will have been drawing
 • he/she/it will have been drawing
 • we will have been drawing
 • you will have been drawing
 • they will have been drawing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • draw
 • let’s draw
 • draw

Hiện tại

 • drawing

Quá khứ

 • drawn

Infinitive

 • to draw

Phân từ hoàn thành

 • having drawn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *