Do

Động từ bất quy tắc do

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Do.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
do oneself/not do

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I do
 • you do
 • he/she/it does
 • we do
 • you do
 • they do

Quá khứ

 • I did
 • you did
 • he/she/it did
 • we did
 • you did
 • they did

Hiện tại tiếp diễn

 • I am doing
 • you are doing
 • he/she/it is doing
 • we are doing
 • you are doing
 • they are doing

Hiện tại hoàn thành

 • I have done
 • you have done
 • he/she/it has done
 • we have done
 • you have done
 • they have done

Tương lai

 • I will do
 • you will do
 • he/she/it will do
 • we will do
 • you will do
 • they will do

Tương lai hoàn thành

 • I will have done
 • you will have done
 • he/she/it will have done
 • we will have done
 • you will have done
 • they will have done

Quá khứ tiếp diễn

 • I was doing
 • you were doing
 • he/she/it was doing
 • we were doing
 • you were doing
 • they were doing

Quá khứ hoàn thành

 • I had done
 • you had done
 • he/she/it had done
 • we had done
 • you had done
 • they had done

Tương lai tiếp diễn

 • I will be doing
 • you will be doing
 • he/she/it will be doing
 • we will be doing
 • you will be doing
 • they will be doing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been doing
 • you have been doing
 • he/she/it has been doing
 • we have been doing
 • you have been doing
 • they have been doing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been doing
 • you had been doing
 • he/she/it had been doing
 • we had been doing
 • you had been doing
 • they had been doing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been doing
 • you will have been doing
 • he/she/it will have been doing
 • we will have been doing
 • you will have been doing
 • they will have been doing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • do
 • let’s do
 • do

Hiện tại

 • doing

Quá khứ

 • done

Infinitive

 • to do

Phân từ hoàn thành

 • having done

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *