Dig

Động từ bất quy tắc dig

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Dig.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
dig oneself/not dig

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I dig
 • you dig
 • he/she/it digs
 • we dig
 • you dig
 • they dig

Quá khứ

 • I dug
 • you dug
 • he/she/it dug
 • we dug
 • you dug
 • they dug

Hiện tại tiếp diễn

 • I am digging
 • you are digging
 • he/she/it is digging
 • we are digging
 • you are digging
 • they are digging

Hiện tại hoàn thành

 • I have dug
 • you have dug
 • he/she/it has dug
 • we have dug
 • you have dug
 • they have dug

Tương lai

 • I will dig
 • you will dig
 • he/she/it will dig
 • we will dig
 • you will dig
 • they will dig

Tương lai hoàn thành

 • I will have dug
 • you will have dug
 • he/she/it will have dug
 • we will have dug
 • you will have dug
 • they will have dug

Quá khứ tiếp diễn

 • I was digging
 • you were digging
 • he/she/it was digging
 • we were digging
 • you were digging
 • they were digging

Quá khứ hoàn thành

 • I had dug
 • you had dug
 • he/she/it had dug
 • we had dug
 • you had dug
 • they had dug

Tương lai tiếp diễn

 • I will be digging
 • you will be digging
 • he/she/it will be digging
 • we will be digging
 • you will be digging
 • they will be digging

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been digging
 • you have been digging
 • he/she/it has been digging
 • we have been digging
 • you have been digging
 • they have been digging

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been digging
 • you had been digging
 • he/she/it had been digging
 • we had been digging
 • you had been digging
 • they had been digging

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been digging
 • you will have been digging
 • he/she/it will have been digging
 • we will have been digging
 • you will have been digging
 • they will have been digging

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • dig
 • let’s dig
 • dig

Hiện tại

 • digging

Quá khứ

 • dug

Infinitive

 • to dig

Phân từ hoàn thành

 • having dug

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *