Swear

Động từ bất quy tắc swear

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Swear.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
swear oneself/not swear

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I swear
 • you swear
 • he/she/it swears
 • we swear
 • you swear
 • they swear

Quá khứ

 • I swore
 • you swore
 • he/she/it swore
 • we swore
 • you swore
 • they swore

Hiện tại tiếp diễn

 • I am swearing
 • you are swearing
 • he/she/it is swearing
 • we are swearing
 • you are swearing
 • they are swearing

Hiện tại hoàn thành

 • I have sworn
 • you have sworn
 • he/she/it has sworn
 • we have sworn
 • you have sworn
 • they have sworn

Tương lai

 • I will swear
 • you will swear
 • he/she/it will swear
 • we will swear
 • you will swear
 • they will swear

Tương lai hoàn thành

 • I will have sworn
 • you will have sworn
 • he/she/it will have sworn
 • we will have sworn
 • you will have sworn
 • they will have sworn

Quá khứ tiếp diễn

 • I was swearing
 • you were swearing
 • he/she/it was swearing
 • we were swearing
 • you were swearing
 • they were swearing

Quá khứ hoàn thành

 • I had sworn
 • you had sworn
 • he/she/it had sworn
 • we had sworn
 • you had sworn
 • they had sworn

Tương lai tiếp diễn

 • I will be swearing
 • you will be swearing
 • he/she/it will be swearing
 • we will be swearing
 • you will be swearing
 • they will be swearing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been swearing
 • you have been swearing
 • he/she/it has been swearing
 • we have been swearing
 • you have been swearing
 • they have been swearing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been swearing
 • you had been swearing
 • he/she/it had been swearing
 • we had been swearing
 • you had been swearing
 • they had been swearing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been swearing
 • you will have been swearing
 • he/she/it will have been swearing
 • we will have been swearing
 • you will have been swearing
 • they will have been swearing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • swear
 • let’s swear
 • swear

Hiện tại

 • swearing

Quá khứ

 • sworn

Infinitive

 • to swear

Phân từ hoàn thành

 • having sworn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *