Strive

Động từ bất quy tắc strive

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Strive.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
strive oneself/not strive

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I strive
 • you strive
 • he/she/it strives
 • we strive
 • you strive
 • they strive

Quá khứ

 • I strove
 • you strove
 • he/she/it strove
 • we strove
 • you strove
 • they strove

Hiện tại tiếp diễn

 • I am striving
 • you are striving
 • he/she/it is striving
 • we are striving
 • you are striving
 • they are striving

Hiện tại hoàn thành

 • I have striven
 • you have striven
 • he/she/it has striven
 • we have striven
 • you have striven
 • they have striven

Tương lai

 • I will strive
 • you will strive
 • he/she/it will strive
 • we will strive
 • you will strive
 • they will strive

Tương lai hoàn thành

 • I will have striven
 • you will have striven
 • he/she/it will have striven
 • we will have striven
 • you will have striven
 • they will have striven

Quá khứ tiếp diễn

 • I was striving
 • you were striving
 • he/she/it was striving
 • we were striving
 • you were striving
 • they were striving

Quá khứ hoàn thành

 • I had striven
 • you had striven
 • he/she/it had striven
 • we had striven
 • you had striven
 • they had striven

Tương lai tiếp diễn

 • I will be striving
 • you will be striving
 • he/she/it will be striving
 • we will be striving
 • you will be striving
 • they will be striving

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been striving
 • you have been striving
 • he/she/it has been striving
 • we have been striving
 • you have been striving
 • they have been striving

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been striving
 • you had been striving
 • he/she/it had been striving
 • we had been striving
 • you had been striving
 • they had been striving

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been striving
 • you will have been striving
 • he/she/it will have been striving
 • we will have been striving
 • you will have been striving
 • they will have been striving

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • strive
 • let’s strive
 • strive

Hiện tại

 • striving

Quá khứ

 • striven

Infinitive

 • to strive

Phân từ hoàn thành

 • having striven

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *