Spell

Động từ bất quy tắc spell

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Spell.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
spell oneself/not spell

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I spell
 • you spell
 • he/she/it spells
 • we spell
 • you spell
 • they spell

Quá khứ

 • I spelled/spelt
 • you spelled/spelt
 • he/she/it spelled/spelt
 • we spelled/spelt
 • you spelled/spelt
 • they spelled/spelt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am spelling
 • you are spelling
 • he/she/it is spelling
 • we are spelling
 • you are spelling
 • they are spelling

Hiện tại hoàn thành

 • I have spelled/spelt
 • you have spelled/spelt
 • he/she/it has spelled/spelt
 • we have spelled/spelt
 • you have spelled/spelt
 • they have spelled/spelt

Tương lai

 • I will spell
 • you will spell
 • he/she/it will spell
 • we will spell
 • you will spell
 • they will spell

Tương lai hoàn thành

 • I will have spelled/spelt
 • you will have spelled/spelt
 • he/she/it will have spelled/spelt
 • we will have spelled/spelt
 • you will have spelled/spelt
 • they will have spelled/spelt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was spelling
 • you were spelling
 • he/she/it was spelling
 • we were spelling
 • you were spelling
 • they were spelling

Quá khứ hoàn thành

 • I had spelled/spelt
 • you had spelled/spelt
 • he/she/it had spelled/spelt
 • we had spelled/spelt
 • you had spelled/spelt
 • they had spelled/spelt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be spelling
 • you will be spelling
 • he/she/it will be spelling
 • we will be spelling
 • you will be spelling
 • they will be spelling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been spelling
 • you have been spelling
 • he/she/it has been spelling
 • we have been spelling
 • you have been spelling
 • they have been spelling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been spelling
 • you had been spelling
 • he/she/it had been spelling
 • we had been spelling
 • you had been spelling
 • they had been spelling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been spelling
 • you will have been spelling
 • he/she/it will have been spelling
 • we will have been spelling
 • you will have been spelling
 • they will have been spelling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • spell
 • let’s spell
 • spell

Hiện tại

 • spelling

Quá khứ

 • spelled/spelt

Infinitive

 • to spell

Phân từ hoàn thành

 • having spelled/spelt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *