Sink

Động từ bất quy tắc sink

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Sink.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
sink oneself/not sink

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I sink
 • you sink
 • he/she/it sinks
 • we sink
 • you sink
 • they sink

Quá khứ

 • I sank
 • you sank
 • he/she/it sank
 • we sank
 • you sank
 • they sank

Hiện tại tiếp diễn

 • I am sinking
 • you are sinking
 • he/she/it is sinking
 • we are sinking
 • you are sinking
 • they are sinking

Hiện tại hoàn thành

 • I have sunk
 • you have sunk
 • he/she/it has sunk
 • we have sunk
 • you have sunk
 • they have sunk

Tương lai

 • I will sink
 • you will sink
 • he/she/it will sink
 • we will sink
 • you will sink
 • they will sink

Tương lai hoàn thành

 • I will have sunk
 • you will have sunk
 • he/she/it will have sunk
 • we will have sunk
 • you will have sunk
 • they will have sunk

Quá khứ tiếp diễn

 • I was sinking
 • you were sinking
 • he/she/it was sinking
 • we were sinking
 • you were sinking
 • they were sinking

Quá khứ hoàn thành

 • I had sunk
 • you had sunk
 • he/she/it had sunk
 • we had sunk
 • you had sunk
 • they had sunk

Tương lai tiếp diễn

 • I will be sinking
 • you will be sinking
 • he/she/it will be sinking
 • we will be sinking
 • you will be sinking
 • they will be sinking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been sinking
 • you have been sinking
 • he/she/it has been sinking
 • we have been sinking
 • you have been sinking
 • they have been sinking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been sinking
 • you had been sinking
 • he/she/it had been sinking
 • we had been sinking
 • you had been sinking
 • they had been sinking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been sinking
 • you will have been sinking
 • he/she/it will have been sinking
 • we will have been sinking
 • you will have been sinking
 • they will have been sinking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • sink
 • let’s sink
 • sink

Hiện tại

 • sinking

Quá khứ

 • sunk

Infinitive

 • to sink

Phân từ hoàn thành

 • having sunk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *