Say

Động từ bất quy tắc say

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Say.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
say oneself/not say

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I say
 • you say
 • he/she/it says
 • we say
 • you say
 • they say

Quá khứ

 • I said
 • you said
 • he/she/it said
 • we said
 • you said
 • they said

Hiện tại tiếp diễn

 • I am saying
 • you are saying
 • he/she/it is saying
 • we are saying
 • you are saying
 • they are saying

Hiện tại hoàn thành

 • I have said
 • you have said
 • he/she/it has said
 • we have said
 • you have said
 • they have said

Tương lai

 • I will say
 • you will say
 • he/she/it will say
 • we will say
 • you will say
 • they will say

Tương lai hoàn thành

 • I will have said
 • you will have said
 • he/she/it will have said
 • we will have said
 • you will have said
 • they will have said

Quá khứ tiếp diễn

 • I was saying
 • you were saying
 • he/she/it was saying
 • we were saying
 • you were saying
 • they were saying

Quá khứ hoàn thành

 • I had said
 • you had said
 • he/she/it had said
 • we had said
 • you had said
 • they had said

Tương lai tiếp diễn

 • I will be saying
 • you will be saying
 • he/she/it will be saying
 • we will be saying
 • you will be saying
 • they will be saying

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been saying
 • you have been saying
 • he/she/it has been saying
 • we have been saying
 • you have been saying
 • they have been saying

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been saying
 • you had been saying
 • he/she/it had been saying
 • we had been saying
 • you had been saying
 • they had been saying

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been saying
 • you will have been saying
 • he/she/it will have been saying
 • we will have been saying
 • you will have been saying
 • they will have been saying

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • say
 • let’s say
 • say

Hiện tại

 • saying

Quá khứ

 • said

Infinitive

 • to say

Phân từ hoàn thành

 • having said

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *