Read

Động từ bất quy tắc read

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Read.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
read oneself/not read

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I read
 • you read
 • he/she/it reads
 • we read
 • you read
 • they read

Quá khứ

 • I read
 • you read
 • he/she/it read
 • we read
 • you read
 • they read

Hiện tại tiếp diễn

 • I am reading
 • you are reading
 • he/she/it is reading
 • we are reading
 • you are reading
 • they are reading

Hiện tại hoàn thành

 • I have read
 • you have read
 • he/she/it has read
 • we have read
 • you have read
 • they have read

Tương lai

 • I will read
 • you will read
 • he/she/it will read
 • we will read
 • you will read
 • they will read

Tương lai hoàn thành

 • I will have read
 • you will have read
 • he/she/it will have read
 • we will have read
 • you will have read
 • they will have read

Quá khứ tiếp diễn

 • I was reading
 • you were reading
 • he/she/it was reading
 • we were reading
 • you were reading
 • they were reading

Quá khứ hoàn thành

 • I had read
 • you had read
 • he/she/it had read
 • we had read
 • you had read
 • they had read

Tương lai tiếp diễn

 • I will be reading
 • you will be reading
 • he/she/it will be reading
 • we will be reading
 • you will be reading
 • they will be reading

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been reading
 • you have been reading
 • he/she/it has been reading
 • we have been reading
 • you have been reading
 • they have been reading

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been reading
 • you had been reading
 • he/she/it had been reading
 • we had been reading
 • you had been reading
 • they had been reading

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been reading
 • you will have been reading
 • he/she/it will have been reading
 • we will have been reading
 • you will have been reading
 • they will have been reading

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • read
 • let’s read
 • read

Hiện tại

 • reading

Quá khứ

 • read

Infinitive

 • to read

Phân từ hoàn thành

 • having read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *