Plead

Động từ bất quy tắc plead

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Plead.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
plead oneself/not plead

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I plead
 • you plead
 • he/she/it pleads
 • we plead
 • you plead
 • they plead

Quá khứ

 • I pleaded/pled
 • you pleaded/pled
 • he/she/it pleaded/pled
 • we pleaded/pled
 • you pleaded/pled
 • they pleaded/pled

Hiện tại tiếp diễn

 • I am pleading
 • you are pleading
 • he/she/it is pleading
 • we are pleading
 • you are pleading
 • they are pleading

Hiện tại hoàn thành

 • I have pleaded/pled
 • you have pleaded/pled
 • he/she/it has pleaded/pled
 • we have pleaded/pled
 • you have pleaded/pled
 • they have pleaded/pled

Tương lai

 • I will plead
 • you will plead
 • he/she/it will plead
 • we will plead
 • you will plead
 • they will plead

Tương lai hoàn thành

 • I will have pleaded/pled
 • you will have pleaded/pled
 • he/she/it will have pleaded/pled
 • we will have pleaded/pled
 • you will have pleaded/pled
 • they will have pleaded/pled

Quá khứ tiếp diễn

 • I was pleading
 • you were pleading
 • he/she/it was pleading
 • we were pleading
 • you were pleading
 • they were pleading

Quá khứ hoàn thành

 • I had pleaded/pled
 • you had pleaded/pled
 • he/she/it had pleaded/pled
 • we had pleaded/pled
 • you had pleaded/pled
 • they had pleaded/pled

Tương lai tiếp diễn

 • I will be pleading
 • you will be pleading
 • he/she/it will be pleading
 • we will be pleading
 • you will be pleading
 • they will be pleading

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been pleading
 • you have been pleading
 • he/she/it has been pleading
 • we have been pleading
 • you have been pleading
 • they have been pleading

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been pleading
 • you had been pleading
 • he/she/it had been pleading
 • we had been pleading
 • you had been pleading
 • they had been pleading

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been pleading
 • you will have been pleading
 • he/she/it will have been pleading
 • we will have been pleading
 • you will have been pleading
 • they will have been pleading

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • plead
 • let’s plead
 • plead

Hiện tại

 • pleading

Quá khứ

 • pleaded/pled

Infinitive

 • to plead

Phân từ hoàn thành

 • having pleaded/pled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *