Lead

Động từ bất quy tắc lead

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Lead.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
lead oneself/not lead

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I lead
 • you lead
 • he/she/it leads
 • we lead
 • you lead
 • they lead

Quá khứ

 • I led
 • you led
 • he/she/it led
 • we led
 • you led
 • they led

Hiện tại tiếp diễn

 • I am leading
 • you are leading
 • he/she/it is leading
 • we are leading
 • you are leading
 • they are leading

Hiện tại hoàn thành

 • I have led
 • you have led
 • he/she/it has led
 • we have led
 • you have led
 • they have led

Tương lai

 • I will lead
 • you will lead
 • he/she/it will lead
 • we will lead
 • you will lead
 • they will lead

Tương lai hoàn thành

 • I will have led
 • you will have led
 • he/she/it will have led
 • we will have led
 • you will have led
 • they will have led

Quá khứ tiếp diễn

 • I was leading
 • you were leading
 • he/she/it was leading
 • we were leading
 • you were leading
 • they were leading

Quá khứ hoàn thành

 • I had led
 • you had led
 • he/she/it had led
 • we had led
 • you had led
 • they had led

Tương lai tiếp diễn

 • I will be leading
 • you will be leading
 • he/she/it will be leading
 • we will be leading
 • you will be leading
 • they will be leading

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been leading
 • you have been leading
 • he/she/it has been leading
 • we have been leading
 • you have been leading
 • they have been leading

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been leading
 • you had been leading
 • he/she/it had been leading
 • we had been leading
 • you had been leading
 • they had been leading

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been leading
 • you will have been leading
 • he/she/it will have been leading
 • we will have been leading
 • you will have been leading
 • they will have been leading

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • lead
 • let’s lead
 • lead

Hiện tại

 • leading

Quá khứ

 • led

Infinitive

 • to lead

Phân từ hoàn thành

 • having led

Leave a Reply

Your email address will not be published.