Mislead

Động từ bất quy tắc mislead

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Mislead.

Trợ động từ:
have, be

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I mislead
 • you mislead
 • he/she/it misleads
 • we mislead
 • you mislead
 • they mislead

Quá khứ

 • I misled
 • you misled
 • he/she/it misled
 • we misled
 • you misled
 • they misled

Hiện tại tiếp diễn

 • I am misleading
 • you are misleading
 • he/she/it is misleading
 • we are misleading
 • you are misleading
 • they are misleading

Hiện tại hoàn thành

 • I have misled
 • you have misled
 • he/she/it has misled
 • we have misled
 • you have misled
 • they have misled

Tương lai

 • I will mislead
 • you will mislead
 • he/she/it will mislead
 • we will mislead
 • you will mislead
 • they will mislead

Tương lai hoàn thành

 • I will have misled
 • you will have misled
 • he/she/it will have misled
 • we will have misled
 • you will have misled
 • they will have misled

Quá khứ tiếp diễn

 • I was misleading
 • you were misleading
 • he/she/it was misleading
 • we were misleading
 • you were misleading
 • they were misleading

Quá khứ hoàn thành

 • I had misled
 • you had misled
 • he/she/it had misled
 • we had misled
 • you had misled
 • they had misled

Tương lai tiếp diễn

 • I will be misleading
 • you will be misleading
 • he/she/it will be misleading
 • we will be misleading
 • you will be misleading
 • they will be misleading

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been misleading
 • you have been misleading
 • he/she/it has been misleading
 • we have been misleading
 • you have been misleading
 • they have been misleading

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been misleading
 • you had been misleading
 • he/she/it had been misleading
 • we had been misleading
 • you had been misleading
 • they had been misleading

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been misleading
 • you will have been misleading
 • he/she/it will have been misleading
 • we will have been misleading
 • you will have been misleading
 • they will have been misleading

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • mislead
 • let’s mislead
 • mislead

Hiện tại

 • misleading

Quá khứ

 • misled

Infinitive

 • to mislead

Phân từ hoàn thành

 • having misled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *