Learn

Động từ bất quy tắc learn

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Learn.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
learn oneself/not learn

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I learn
 • you learn
 • he/she/it learns
 • we learn
 • you learn
 • they learn

Quá khứ

 • I learned/learnt
 • you learned/learnt
 • he/she/it learned/learnt
 • we learned/learnt
 • you learned/learnt
 • they learned/learnt

Hiện tại tiếp diễn

 • I am learning
 • you are learning
 • he/she/it is learning
 • we are learning
 • you are learning
 • they are learning

Hiện tại hoàn thành

 • I have learned/learnt
 • you have learned/learnt
 • he/she/it has learned/learnt
 • we have learned/learnt
 • you have learned/learnt
 • they have learned/learnt

Tương lai

 • I will learn
 • you will learn
 • he/she/it will learn
 • we will learn
 • you will learn
 • they will learn

Tương lai hoàn thành

 • I will have learned/learnt
 • you will have learned/learnt
 • he/she/it will have learned/learnt
 • we will have learned/learnt
 • you will have learned/learnt
 • they will have learned/learnt

Quá khứ tiếp diễn

 • I was learning
 • you were learning
 • he/she/it was learning
 • we were learning
 • you were learning
 • they were learning

Quá khứ hoàn thành

 • I had learned/learnt
 • you had learned/learnt
 • he/she/it had learned/learnt
 • we had learned/learnt
 • you had learned/learnt
 • they had learned/learnt

Tương lai tiếp diễn

 • I will be learning
 • you will be learning
 • he/she/it will be learning
 • we will be learning
 • you will be learning
 • they will be learning

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been learning
 • you have been learning
 • he/she/it has been learning
 • we have been learning
 • you have been learning
 • they have been learning

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been learning
 • you had been learning
 • he/she/it had been learning
 • we had been learning
 • you had been learning
 • they had been learning

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been learning
 • you will have been learning
 • he/she/it will have been learning
 • we will have been learning
 • you will have been learning
 • they will have been learning

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • learn
 • let’s learn
 • learn

Hiện tại

 • learning

Quá khứ

 • learned/learnt

Infinitive

 • to learn

Phân từ hoàn thành

 • having learned/learnt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *