Lean

Động từ bất quy tắc lean

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Lean.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
lean oneself/not lean

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I lean
 • you lean
 • he/she/it leans
 • we lean
 • you lean
 • they lean

Quá khứ

 • I leaned/leant
 • you leaned/leant
 • he/she/it leaned/leant
 • we leaned/leant
 • you leaned/leant
 • they leaned/leant

Hiện tại tiếp diễn

 • I am leaning
 • you are leaning
 • he/she/it is leaning
 • we are leaning
 • you are leaning
 • they are leaning

Hiện tại hoàn thành

 • I have leaned/leant
 • you have leaned/leant
 • he/she/it has leaned/leant
 • we have leaned/leant
 • you have leaned/leant
 • they have leaned/leant

Tương lai

 • I will lean
 • you will lean
 • he/she/it will lean
 • we will lean
 • you will lean
 • they will lean

Tương lai hoàn thành

 • I will have leaned/leant
 • you will have leaned/leant
 • he/she/it will have leaned/leant
 • we will have leaned/leant
 • you will have leaned/leant
 • they will have leaned/leant

Quá khứ tiếp diễn

 • I was leaning
 • you were leaning
 • he/she/it was leaning
 • we were leaning
 • you were leaning
 • they were leaning

Quá khứ hoàn thành

 • I had leaned/leant
 • you had leaned/leant
 • he/she/it had leaned/leant
 • we had leaned/leant
 • you had leaned/leant
 • they had leaned/leant

Tương lai tiếp diễn

 • I will be leaning
 • you will be leaning
 • he/she/it will be leaning
 • we will be leaning
 • you will be leaning
 • they will be leaning

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been leaning
 • you have been leaning
 • he/she/it has been leaning
 • we have been leaning
 • you have been leaning
 • they have been leaning

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been leaning
 • you had been leaning
 • he/she/it had been leaning
 • we had been leaning
 • you had been leaning
 • they had been leaning

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been leaning
 • you will have been leaning
 • he/she/it will have been leaning
 • we will have been leaning
 • you will have been leaning
 • they will have been leaning

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • lean
 • let’s lean
 • lean

Hiện tại

 • leaning

Quá khứ

 • leaned/leant

Infinitive

 • to lean

Phân từ hoàn thành

 • having leaned/leant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *