Know

Động từ bất quy tắc know

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Know.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
know oneself/not know

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I know
 • you know
 • he/she/it knows
 • we know
 • you know
 • they know

Quá khứ

 • I knew
 • you knew
 • he/she/it knew
 • we knew
 • you knew
 • they knew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am knowing
 • you are knowing
 • he/she/it is knowing
 • we are knowing
 • you are knowing
 • they are knowing

Hiện tại hoàn thành

 • I have known
 • you have known
 • he/she/it has known
 • we have known
 • you have known
 • they have known

Tương lai

 • I will know
 • you will know
 • he/she/it will know
 • we will know
 • you will know
 • they will know

Tương lai hoàn thành

 • I will have known
 • you will have known
 • he/she/it will have known
 • we will have known
 • you will have known
 • they will have known

Quá khứ tiếp diễn

 • I was knowing
 • you were knowing
 • he/she/it was knowing
 • we were knowing
 • you were knowing
 • they were knowing

Quá khứ hoàn thành

 • I had known
 • you had known
 • he/she/it had known
 • we had known
 • you had known
 • they had known

Tương lai tiếp diễn

 • I will be knowing
 • you will be knowing
 • he/she/it will be knowing
 • we will be knowing
 • you will be knowing
 • they will be knowing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been knowing
 • you have been knowing
 • he/she/it has been knowing
 • we have been knowing
 • you have been knowing
 • they have been knowing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been knowing
 • you had been knowing
 • he/she/it had been knowing
 • we had been knowing
 • you had been knowing
 • they had been knowing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been knowing
 • you will have been knowing
 • he/she/it will have been knowing
 • we will have been knowing
 • you will have been knowing
 • they will have been knowing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • know
 • let’s know
 • know

Hiện tại

 • knowing

Quá khứ

 • known

Infinitive

 • to know

Phân từ hoàn thành

 • having known

Leave a Reply

Your email address will not be published.