Kneel

Động từ bất quy tắc kneel

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Kneel.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not kneel

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I kneel
 • you kneel
 • he/she/it kneels
 • we kneel
 • you kneel
 • they kneel

Quá khứ

 • I knelt/kneeled
 • you knelt/kneeled
 • he/she/it knelt/kneeled
 • we knelt/kneeled
 • you knelt/kneeled
 • they knelt/kneeled

Hiện tại tiếp diễn

 • I am kneeling
 • you are kneeling
 • he/she/it is kneeling
 • we are kneeling
 • you are kneeling
 • they are kneeling

Hiện tại hoàn thành

 • I have knelt/kneeled
 • you have knelt/kneeled
 • he/she/it has knelt/kneeled
 • we have knelt/kneeled
 • you have knelt/kneeled
 • they have knelt/kneeled

Tương lai

 • I will kneel
 • you will kneel
 • he/she/it will kneel
 • we will kneel
 • you will kneel
 • they will kneel

Tương lai hoàn thành

 • I will have knelt/kneeled
 • you will have knelt/kneeled
 • he/she/it will have knelt/kneeled
 • we will have knelt/kneeled
 • you will have knelt/kneeled
 • they will have knelt/kneeled

Quá khứ tiếp diễn

 • I was kneeling
 • you were kneeling
 • he/she/it was kneeling
 • we were kneeling
 • you were kneeling
 • they were kneeling

Quá khứ hoàn thành

 • I had knelt/kneeled
 • you had knelt/kneeled
 • he/she/it had knelt/kneeled
 • we had knelt/kneeled
 • you had knelt/kneeled
 • they had knelt/kneeled

Tương lai tiếp diễn

 • I will be kneeling
 • you will be kneeling
 • he/she/it will be kneeling
 • we will be kneeling
 • you will be kneeling
 • they will be kneeling

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been kneeling
 • you have been kneeling
 • he/she/it has been kneeling
 • we have been kneeling
 • you have been kneeling
 • they have been kneeling

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been kneeling
 • you had been kneeling
 • he/she/it had been kneeling
 • we had been kneeling
 • you had been kneeling
 • they had been kneeling

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been kneeling
 • you will have been kneeling
 • he/she/it will have been kneeling
 • we will have been kneeling
 • you will have been kneeling
 • they will have been kneeling

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • kneel
 • let’s kneel
 • kneel

Hiện tại

 • kneeling

Quá khứ

 • knelt/kneeled

Infinitive

 • to kneel

Phân từ hoàn thành

 • having knelt/kneeled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *