Keep

Động từ bất quy tắc keep

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Keep.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
keep oneself/not keep

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I keep
 • you keep
 • he/she/it keeps
 • we keep
 • you keep
 • they keep

Quá khứ

 • I kept
 • you kept
 • he/she/it kept
 • we kept
 • you kept
 • they kept

Hiện tại tiếp diễn

 • I am keeping
 • you are keeping
 • he/she/it is keeping
 • we are keeping
 • you are keeping
 • they are keeping

Hiện tại hoàn thành

 • I have kept
 • you have kept
 • he/she/it has kept
 • we have kept
 • you have kept
 • they have kept

Tương lai

 • I will keep
 • you will keep
 • he/she/it will keep
 • we will keep
 • you will keep
 • they will keep

Tương lai hoàn thành

 • I will have kept
 • you will have kept
 • he/she/it will have kept
 • we will have kept
 • you will have kept
 • they will have kept

Quá khứ tiếp diễn

 • I was keeping
 • you were keeping
 • he/she/it was keeping
 • we were keeping
 • you were keeping
 • they were keeping

Quá khứ hoàn thành

 • I had kept
 • you had kept
 • he/she/it had kept
 • we had kept
 • you had kept
 • they had kept

Tương lai tiếp diễn

 • I will be keeping
 • you will be keeping
 • he/she/it will be keeping
 • we will be keeping
 • you will be keeping
 • they will be keeping

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been keeping
 • you have been keeping
 • he/she/it has been keeping
 • we have been keeping
 • you have been keeping
 • they have been keeping

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been keeping
 • you had been keeping
 • he/she/it had been keeping
 • we had been keeping
 • you had been keeping
 • they had been keeping

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been keeping
 • you will have been keeping
 • he/she/it will have been keeping
 • we will have been keeping
 • you will have been keeping
 • they will have been keeping

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • keep
 • let’s keep
 • keep

Hiện tại

 • keeping

Quá khứ

 • kept

Infinitive

 • to keep

Phân từ hoàn thành

 • having kept

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *