Sweat

Động từ bất quy tắc sweat

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Sweat.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
sweat oneself/not sweat

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I sweat
 • you sweat
 • he/she/it sweats
 • we sweat
 • you sweat
 • they sweat

Quá khứ

 • I sweated
 • you sweated
 • he/she/it sweated
 • we sweated
 • you sweated
 • they sweated

Hiện tại tiếp diễn

 • I am sweating
 • you are sweating
 • he/she/it is sweating
 • we are sweating
 • you are sweating
 • they are sweating

Hiện tại hoàn thành

 • I have sweated
 • you have sweated
 • he/she/it has sweated
 • we have sweated
 • you have sweated
 • they have sweated

Tương lai

 • I will sweat
 • you will sweat
 • he/she/it will sweat
 • we will sweat
 • you will sweat
 • they will sweat

Tương lai hoàn thành

 • I will have sweated
 • you will have sweated
 • he/she/it will have sweated
 • we will have sweated
 • you will have sweated
 • they will have sweated

Quá khứ tiếp diễn

 • I was sweating
 • you were sweating
 • he/she/it was sweating
 • we were sweating
 • you were sweating
 • they were sweating

Quá khứ hoàn thành

 • I had sweated
 • you had sweated
 • he/she/it had sweated
 • we had sweated
 • you had sweated
 • they had sweated

Tương lai tiếp diễn

 • I will be sweating
 • you will be sweating
 • he/she/it will be sweating
 • we will be sweating
 • you will be sweating
 • they will be sweating

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been sweating
 • you have been sweating
 • he/she/it has been sweating
 • we have been sweating
 • you have been sweating
 • they have been sweating

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been sweating
 • you had been sweating
 • he/she/it had been sweating
 • we had been sweating
 • you had been sweating
 • they had been sweating

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been sweating
 • you will have been sweating
 • he/she/it will have been sweating
 • we will have been sweating
 • you will have been sweating
 • they will have been sweating

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • sweat
 • let’s sweat
 • sweat

Hiện tại

 • sweating

Quá khứ

 • sweated

Infinitive

 • to sweat

Phân từ hoàn thành

 • having sweated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *