Strike

Động từ bất quy tắc strike

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Strike.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
strike oneself/not strike

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I strike
 • you strike
 • he/she/it strikes
 • we strike
 • you strike
 • they strike

Quá khứ

 • I struck
 • you struck
 • he/she/it struck
 • we struck
 • you struck
 • they struck

Hiện tại tiếp diễn

 • I am striking
 • you are striking
 • he/she/it is striking
 • we are striking
 • you are striking
 • they are striking

Hiện tại hoàn thành

 • I have struck
 • you have struck
 • he/she/it has struck
 • we have struck
 • you have struck
 • they have struck

Tương lai

 • I will strike
 • you will strike
 • he/she/it will strike
 • we will strike
 • you will strike
 • they will strike

Tương lai hoàn thành

 • I will have struck
 • you will have struck
 • he/she/it will have struck
 • we will have struck
 • you will have struck
 • they will have struck

Quá khứ tiếp diễn

 • I was striking
 • you were striking
 • he/she/it was striking
 • we were striking
 • you were striking
 • they were striking

Quá khứ hoàn thành

 • I had struck
 • you had struck
 • he/she/it had struck
 • we had struck
 • you had struck
 • they had struck

Tương lai tiếp diễn

 • I will be striking
 • you will be striking
 • he/she/it will be striking
 • we will be striking
 • you will be striking
 • they will be striking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been striking
 • you have been striking
 • he/she/it has been striking
 • we have been striking
 • you have been striking
 • they have been striking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been striking
 • you had been striking
 • he/she/it had been striking
 • we had been striking
 • you had been striking
 • they had been striking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been striking
 • you will have been striking
 • he/she/it will have been striking
 • we will have been striking
 • you will have been striking
 • they will have been striking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • strike
 • let’s strike
 • strike

Hiện tại

 • striking

Quá khứ

 • struck

Infinitive

 • to strike

Phân từ hoàn thành

 • having struck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *