Sneak

Động từ bất quy tắc sneak

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Sneak.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
sneak oneself/not sneak

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I sneak
 • you sneak
 • he/she/it sneaks
 • we sneak
 • you sneak
 • they sneak

Quá khứ

 • I snuck/sneaked
 • you snuck/sneaked
 • he/she/it snuck/sneaked
 • we snuck/sneaked
 • you snuck/sneaked
 • they snuck/sneaked

Hiện tại tiếp diễn

 • I am sneaking
 • you are sneaking
 • he/she/it is sneaking
 • we are sneaking
 • you are sneaking
 • they are sneaking

Hiện tại hoàn thành

 • I have snuck/sneaked
 • you have snuck/sneaked
 • he/she/it has snuck/sneaked
 • we have snuck/sneaked
 • you have snuck/sneaked
 • they have snuck/sneaked

Tương lai

 • I will sneak
 • you will sneak
 • he/she/it will sneak
 • we will sneak
 • you will sneak
 • they will sneak

Tương lai hoàn thành

 • I will have snuck/sneaked
 • you will have snuck/sneaked
 • he/she/it will have snuck/sneaked
 • we will have snuck/sneaked
 • you will have snuck/sneaked
 • they will have snuck/sneaked

Quá khứ tiếp diễn

 • I was sneaking
 • you were sneaking
 • he/she/it was sneaking
 • we were sneaking
 • you were sneaking
 • they were sneaking

Quá khứ hoàn thành

 • I had snuck/sneaked
 • you had snuck/sneaked
 • he/she/it had snuck/sneaked
 • we had snuck/sneaked
 • you had snuck/sneaked
 • they had snuck/sneaked

Tương lai tiếp diễn

 • I will be sneaking
 • you will be sneaking
 • he/she/it will be sneaking
 • we will be sneaking
 • you will be sneaking
 • they will be sneaking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been sneaking
 • you have been sneaking
 • he/she/it has been sneaking
 • we have been sneaking
 • you have been sneaking
 • they have been sneaking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been sneaking
 • you had been sneaking
 • he/she/it had been sneaking
 • we had been sneaking
 • you had been sneaking
 • they had been sneaking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been sneaking
 • you will have been sneaking
 • he/she/it will have been sneaking
 • we will have been sneaking
 • you will have been sneaking
 • they will have been sneaking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • sneak
 • let’s sneak
 • sneak

Hiện tại

 • sneaking

Quá khứ

 • snuck/sneaked

Infinitive

 • to sneak

Phân từ hoàn thành

 • having snuck/sneaked

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *