Sit

Động từ bất quy tắc sit

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Sit.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
sit oneself/not sit

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I sit
 • you sit
 • he/she/it sits
 • we sit
 • you sit
 • they sit

Quá khứ

 • I sat
 • you sat
 • he/she/it sat
 • we sat
 • you sat
 • they sat

Hiện tại tiếp diễn

 • I am sitting
 • you are sitting
 • he/she/it is sitting
 • we are sitting
 • you are sitting
 • they are sitting

Hiện tại hoàn thành

 • I have sat
 • you have sat
 • he/she/it has sat
 • we have sat
 • you have sat
 • they have sat

Tương lai

 • I will sit
 • you will sit
 • he/she/it will sit
 • we will sit
 • you will sit
 • they will sit

Tương lai hoàn thành

 • I will have sat
 • you will have sat
 • he/she/it will have sat
 • we will have sat
 • you will have sat
 • they will have sat

Quá khứ tiếp diễn

 • I was sitting
 • you were sitting
 • he/she/it was sitting
 • we were sitting
 • you were sitting
 • they were sitting

Quá khứ hoàn thành

 • I had sat
 • you had sat
 • he/she/it had sat
 • we had sat
 • you had sat
 • they had sat

Tương lai tiếp diễn

 • I will be sitting
 • you will be sitting
 • he/she/it will be sitting
 • we will be sitting
 • you will be sitting
 • they will be sitting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been sitting
 • you have been sitting
 • he/she/it has been sitting
 • we have been sitting
 • you have been sitting
 • they have been sitting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been sitting
 • you had been sitting
 • he/she/it had been sitting
 • we had been sitting
 • you had been sitting
 • they had been sitting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been sitting
 • you will have been sitting
 • he/she/it will have been sitting
 • we will have been sitting
 • you will have been sitting
 • they will have been sitting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • sit
 • let’s sit
 • sit

Hiện tại

 • sitting

Quá khứ

 • sat

Infinitive

 • to sit

Phân từ hoàn thành

 • having sat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *