Show

Động từ bất quy tắc show

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Show.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
show oneself/not show

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I show
 • you show
 • he/she/it shows
 • we show
 • you show
 • they show

Quá khứ

 • I showed
 • you showed
 • he/she/it showed
 • we showed
 • you showed
 • they showed

Hiện tại tiếp diễn

 • I am showing
 • you are showing
 • he/she/it is showing
 • we are showing
 • you are showing
 • they are showing

Hiện tại hoàn thành

 • I have shown/showed
 • you have shown/showed
 • he/she/it has shown/showed
 • we have shown/showed
 • you have shown/showed
 • they have shown/showed

Tương lai

 • I will show
 • you will show
 • he/she/it will show
 • we will show
 • you will show
 • they will show

Tương lai hoàn thành

 • I will have shown/showed
 • you will have shown/showed
 • he/she/it will have shown/showed
 • we will have shown/showed
 • you will have shown/showed
 • they will have shown/showed

Quá khứ tiếp diễn

 • I was showing
 • you were showing
 • he/she/it was showing
 • we were showing
 • you were showing
 • they were showing

Quá khứ hoàn thành

 • I had shown/showed
 • you had shown/showed
 • he/she/it had shown/showed
 • we had shown/showed
 • you had shown/showed
 • they had shown/showed

Tương lai tiếp diễn

 • I will be showing
 • you will be showing
 • he/she/it will be showing
 • we will be showing
 • you will be showing
 • they will be showing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been showing
 • you have been showing
 • he/she/it has been showing
 • we have been showing
 • you have been showing
 • they have been showing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been showing
 • you had been showing
 • he/she/it had been showing
 • we had been showing
 • you had been showing
 • they had been showing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been showing
 • you will have been showing
 • he/she/it will have been showing
 • we will have been showing
 • you will have been showing
 • they will have been showing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • show
 • let’s show
 • show

Hiện tại

 • showing

Quá khứ

 • shown/showed

Infinitive

 • to show

Phân từ hoàn thành

 • having shown/showed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *