Shoot

Động từ bất quy tắc shoot

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shoot.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shoot oneself/not shoot

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shoot
 • you shoot
 • he/she/it shoots
 • we shoot
 • you shoot
 • they shoot

Quá khứ

 • I shot
 • you shot
 • he/she/it shot
 • we shot
 • you shot
 • they shot

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shooting
 • you are shooting
 • he/she/it is shooting
 • we are shooting
 • you are shooting
 • they are shooting

Hiện tại hoàn thành

 • I have shot
 • you have shot
 • he/she/it has shot
 • we have shot
 • you have shot
 • they have shot

Tương lai

 • I will shoot
 • you will shoot
 • he/she/it will shoot
 • we will shoot
 • you will shoot
 • they will shoot

Tương lai hoàn thành

 • I will have shot
 • you will have shot
 • he/she/it will have shot
 • we will have shot
 • you will have shot
 • they will have shot

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shooting
 • you were shooting
 • he/she/it was shooting
 • we were shooting
 • you were shooting
 • they were shooting

Quá khứ hoàn thành

 • I had shot
 • you had shot
 • he/she/it had shot
 • we had shot
 • you had shot
 • they had shot

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shooting
 • you will be shooting
 • he/she/it will be shooting
 • we will be shooting
 • you will be shooting
 • they will be shooting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shooting
 • you have been shooting
 • he/she/it has been shooting
 • we have been shooting
 • you have been shooting
 • they have been shooting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shooting
 • you had been shooting
 • he/she/it had been shooting
 • we had been shooting
 • you had been shooting
 • they had been shooting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shooting
 • you will have been shooting
 • he/she/it will have been shooting
 • we will have been shooting
 • you will have been shooting
 • they will have been shooting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shoot
 • let’s shoot
 • shoot

Hiện tại

 • shooting

Quá khứ

 • shot

Infinitive

 • to shoot

Phân từ hoàn thành

 • having shot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *