Shoe

Động từ bất quy tắc shoe

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shoe.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shoe oneself/not shoe

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shoe
 • you shoe
 • he/she/it shoes
 • we shoe
 • you shoe
 • they shoe

Quá khứ

 • I shod/shoed
 • you shod/shoed
 • he/she/it shod/shoed
 • we shod/shoed
 • you shod/shoed
 • they shod/shoed

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shoeing
 • you are shoeing
 • he/she/it is shoeing
 • we are shoeing
 • you are shoeing
 • they are shoeing

Hiện tại hoàn thành

 • I have shod/shoed
 • you have shod/shoed
 • he/she/it has shod/shoed
 • we have shod/shoed
 • you have shod/shoed
 • they have shod/shoed

Tương lai

 • I will shoe
 • you will shoe
 • he/she/it will shoe
 • we will shoe
 • you will shoe
 • they will shoe

Tương lai hoàn thành

 • I will have shod/shoed
 • you will have shod/shoed
 • he/she/it will have shod/shoed
 • we will have shod/shoed
 • you will have shod/shoed
 • they will have shod/shoed

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shoeing
 • you were shoeing
 • he/she/it was shoeing
 • we were shoeing
 • you were shoeing
 • they were shoeing

Quá khứ hoàn thành

 • I had shod/shoed
 • you had shod/shoed
 • he/she/it had shod/shoed
 • we had shod/shoed
 • you had shod/shoed
 • they had shod/shoed

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shoeing
 • you will be shoeing
 • he/she/it will be shoeing
 • we will be shoeing
 • you will be shoeing
 • they will be shoeing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shoeing
 • you have been shoeing
 • he/she/it has been shoeing
 • we have been shoeing
 • you have been shoeing
 • they have been shoeing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shoeing
 • you had been shoeing
 • he/she/it had been shoeing
 • we had been shoeing
 • you had been shoeing
 • they had been shoeing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shoeing
 • you will have been shoeing
 • he/she/it will have been shoeing
 • we will have been shoeing
 • you will have been shoeing
 • they will have been shoeing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shoe
 • let’s shoe
 • shoe

Hiện tại

 • shoeing

Quá khứ

 • shod/shoed

Infinitive

 • to shoe

Phân từ hoàn thành

 • having shod/shoed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *