Shine

Động từ bất quy tắc shine

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Shine.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
shine oneself/not shine

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I shine
 • you shine
 • he/she/it shines
 • we shine
 • you shine
 • they shine

Quá khứ

 • I shone/shined
 • you shone/shined
 • he/she/it shone/shined
 • we shone/shined
 • you shone/shined
 • they shone/shined

Hiện tại tiếp diễn

 • I am shining
 • you are shining
 • he/she/it is shining
 • we are shining
 • you are shining
 • they are shining

Hiện tại hoàn thành

 • I have shone/shined
 • you have shone/shined
 • he/she/it has shone/shined
 • we have shone/shined
 • you have shone/shined
 • they have shone/shined

Tương lai

 • I will shine
 • you will shine
 • he/she/it will shine
 • we will shine
 • you will shine
 • they will shine

Tương lai hoàn thành

 • I will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • he/she/it will have shone/shined
 • we will have shone/shined
 • you will have shone/shined
 • they will have shone/shined

Quá khứ tiếp diễn

 • I was shining
 • you were shining
 • he/she/it was shining
 • we were shining
 • you were shining
 • they were shining

Quá khứ hoàn thành

 • I had shone/shined
 • you had shone/shined
 • he/she/it had shone/shined
 • we had shone/shined
 • you had shone/shined
 • they had shone/shined

Tương lai tiếp diễn

 • I will be shining
 • you will be shining
 • he/she/it will be shining
 • we will be shining
 • you will be shining
 • they will be shining

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been shining
 • you have been shining
 • he/she/it has been shining
 • we have been shining
 • you have been shining
 • they have been shining

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been shining
 • you had been shining
 • he/she/it had been shining
 • we had been shining
 • you had been shining
 • they had been shining

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been shining
 • you will have been shining
 • he/she/it will have been shining
 • we will have been shining
 • you will have been shining
 • they will have been shining

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • shine
 • let’s shine
 • shine

Hiện tại

 • shining

Quá khứ

 • shone/shined

Infinitive

 • to shine

Phân từ hoàn thành

 • having shone/shined

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *