Quit

Động từ bất quy tắc quit

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Quit.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not quit

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I quit
 • you quit
 • he/she/it quits
 • we quit
 • you quit
 • they quit

Quá khứ

 • I quitted/quit
 • you quitted/quit
 • he/she/it quitted/quit
 • we quitted/quit
 • you quitted/quit
 • they quitted/quit

Hiện tại tiếp diễn

 • I am quitting
 • you are quitting
 • he/she/it is quitting
 • we are quitting
 • you are quitting
 • they are quitting

Hiện tại hoàn thành

 • I have quitted/quit
 • you have quitted/quit
 • he/she/it has quitted/quit
 • we have quitted/quit
 • you have quitted/quit
 • they have quitted/quit

Tương lai

 • I will quit
 • you will quit
 • he/she/it will quit
 • we will quit
 • you will quit
 • they will quit

Tương lai hoàn thành

 • I will have quitted/quit
 • you will have quitted/quit
 • he/she/it will have quitted/quit
 • we will have quitted/quit
 • you will have quitted/quit
 • they will have quitted/quit

Quá khứ tiếp diễn

 • I was quitting
 • you were quitting
 • he/she/it was quitting
 • we were quitting
 • you were quitting
 • they were quitting

Quá khứ hoàn thành

 • I had quitted/quit
 • you had quitted/quit
 • he/she/it had quitted/quit
 • we had quitted/quit
 • you had quitted/quit
 • they had quitted/quit

Tương lai tiếp diễn

 • I will be quitting
 • you will be quitting
 • he/she/it will be quitting
 • we will be quitting
 • you will be quitting
 • they will be quitting

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been quitting
 • you have been quitting
 • he/she/it has been quitting
 • we have been quitting
 • you have been quitting
 • they have been quitting

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been quitting
 • you had been quitting
 • he/she/it had been quitting
 • we had been quitting
 • you had been quitting
 • they had been quitting

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been quitting
 • you will have been quitting
 • he/she/it will have been quitting
 • we will have been quitting
 • you will have been quitting
 • they will have been quitting

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • quit
 • let’s quit
 • quit

Hiện tại

 • quitting

Quá khứ

 • quitted/quit

Infinitive

 • to quit

Phân từ hoàn thành

 • having quitted/quit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *