Partake

Động từ bất quy tắc partake

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Partake.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not partake

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I partake
 • you partake
 • he/she/it partakes
 • we partake
 • you partake
 • they partake

Quá khứ

 • I partook
 • you partook
 • he/she/it partook
 • we partook
 • you partook
 • they partook

Hiện tại tiếp diễn

 • I am partaking
 • you are partaking
 • he/she/it is partaking
 • we are partaking
 • you are partaking
 • they are partaking

Hiện tại hoàn thành

 • I have partaken
 • you have partaken
 • he/she/it has partaken
 • we have partaken
 • you have partaken
 • they have partaken

Tương lai

 • I will partake
 • you will partake
 • he/she/it will partake
 • we will partake
 • you will partake
 • they will partake

Tương lai hoàn thành

 • I will have partaken
 • you will have partaken
 • he/she/it will have partaken
 • we will have partaken
 • you will have partaken
 • they will have partaken

Quá khứ tiếp diễn

 • I was partaking
 • you were partaking
 • he/she/it was partaking
 • we were partaking
 • you were partaking
 • they were partaking

Quá khứ hoàn thành

 • I had partaken
 • you had partaken
 • he/she/it had partaken
 • we had partaken
 • you had partaken
 • they had partaken

Tương lai tiếp diễn

 • I will be partaking
 • you will be partaking
 • he/she/it will be partaking
 • we will be partaking
 • you will be partaking
 • they will be partaking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been partaking
 • you have been partaking
 • he/she/it has been partaking
 • we have been partaking
 • you have been partaking
 • they have been partaking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been partaking
 • you had been partaking
 • he/she/it had been partaking
 • we had been partaking
 • you had been partaking
 • they had been partaking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been partaking
 • you will have been partaking
 • he/she/it will have been partaking
 • we will have been partaking
 • you will have been partaking
 • they will have been partaking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • partake
 • let’s partake
 • partake

Hiện tại

 • partaking

Quá khứ

 • partaken

Infinitive

 • to partake

Phân từ hoàn thành

 • having partaken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *