Make

Động từ bất quy tắc make

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Make.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
make oneself/not make

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I make
 • you make
 • he/she/it makes
 • we make
 • you make
 • they make

Quá khứ

 • I made
 • you made
 • he/she/it made
 • we made
 • you made
 • they made

Hiện tại tiếp diễn

 • I am making
 • you are making
 • he/she/it is making
 • we are making
 • you are making
 • they are making

Hiện tại hoàn thành

 • I have made
 • you have made
 • he/she/it has made
 • we have made
 • you have made
 • they have made

Tương lai

 • I will make
 • you will make
 • he/she/it will make
 • we will make
 • you will make
 • they will make

Tương lai hoàn thành

 • I will have made
 • you will have made
 • he/she/it will have made
 • we will have made
 • you will have made
 • they will have made

Quá khứ tiếp diễn

 • I was making
 • you were making
 • he/she/it was making
 • we were making
 • you were making
 • they were making

Quá khứ hoàn thành

 • I had made
 • you had made
 • he/she/it had made
 • we had made
 • you had made
 • they had made

Tương lai tiếp diễn

 • I will be making
 • you will be making
 • he/she/it will be making
 • we will be making
 • you will be making
 • they will be making

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been making
 • you have been making
 • he/she/it has been making
 • we have been making
 • you have been making
 • they have been making

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been making
 • you had been making
 • he/she/it had been making
 • we had been making
 • you had been making
 • they had been making

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been making
 • you will have been making
 • he/she/it will have been making
 • we will have been making
 • you will have been making
 • they will have been making

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • make
 • let’s make
 • make

Hiện tại

 • making

Quá khứ

 • made

Infinitive

 • to make

Phân từ hoàn thành

 • having made

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *