NHỮNG TỪ DỄ NHẦM LẪN (P1)

Tiếng Anh cũng có rất nhiều những từ “na ná” nhau, làm người học rất dễ sử dụng nhầm. Vậy chúng ta cùng điểm qua những từ bị nhầm lẫn một cách phổ biến nhé!

Các tính từ đuôi -ed và -ing

Các tính từ có tận cùng là đuôi -ed được sử dụng để chỉ cảm giác, cảm nhận của người về một sự vật, hiện trượng. Bên cạnh đó, các tính từ tận cùng bằng đuôi -ing lại được dùng khi ta muốn diễn tả tính cách, tính chất của người, sự vật, hiện tượng nào đó.

Ex:

I was bored with that long flight.

That long flight was so boring.

Affect/ Effect

Đây là một sự nhầm lẫn rất phổ biến của những người học tiếng Anh. Ta cần nhớ kĩ, rằng “affect” là động từ mang nghĩa là “làm ảnh hưởng, làm tác động”, trong khi đó “effect” là một danh từ nghĩa là “hiệu ứng, sự tác động”.

Ex:

This book affects Mary a lot, everyone can feel the effect.

Lay/ Lie

“Lay” là một ngoại động từ có nghĩa “đặt, xếp”, vì vậy nó sẽ cần tân ngữ để biểu hiện đúng nghĩa. Tuy nhiên, “lie” lại là một nội động từ mang nghĩa “nằm”. Sự nhầm lẫn này có thể là do thể quá khứ của động từ “lie” chính là “lay”, dạng V-ing của “lie” cũng được viết là “lying”, nhưng cần phân biệt sự khác nhau một cách thật rõ ràng nhé.

Ex:

That mother lays her baby down gently.

She has been lying on the sofa for 3 hours.

Especially/ Specially

Cả hai từ này đều có nghĩa là “đặc biệt là, cụ thể là”, song khi dùng “especially”, người sử dụng có mục đích làm nổi bật đối tượng được đề cập trong số những đối tượng khác, còn đối với “specially”, từ này chỉ đơn thuần chỉ tính chất đặc biệt của đối tượng đó.

Ex:

Those books are all very good, especially the first one on the left.

This song was specially written for my father.

Desert/ Dessert

Hai từ gây nhầm lẫn rất nhiều trong tiếng Anh là “sa mạc” và “món tráng miệng”. Dù hai danh từ có cách đọc khác nhau, nhưng khi đọc vẫn nhiều người bị nhầm vì chỉ hơn kém nhau đúng 1 chữ “s”. Vì vậy, hãy nhớ nhé, “desert” là “sa mạc”, còn “dessert” với 2 chữ “s” có nghĩa là món tráng miệng nha.

Ex:

The Sahara is the largest hot desert in the world.

I would like a rich chocolate dessert.

Later/ Latter

“Later” hay “latter” đều có nghĩa là “sau”. Tuy nhiên, “later” chỉ có nghĩa đơn thuần biểu hiện sự diễn ra sau thời điểm nói, theo nghĩa “sau đó, sau này”, còn “latter” thường dùng với nghĩa “phần sau, đoạn sau” của cái gì đó.

Ex:

I will tell you the latter part of this book later.

 

Xem tiếp phần 2 tại đây.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *