CÂU BỊ ĐỘNG (P1)

Câu bị động – Passive voice là một phần kiến thức vô cùng quan trọng mà các bạn học sinh bắt buộc phải nắm được. Cùng ôn luyện để hiểu và vận dụng cho thật chính xác phần ngữ pháp này nhé!

Cấu trúc cơ bản của câu bị động

Câu bị động có cấu trúc vô cùng đơn giản

Active: S + V + O

⇒ Passive: S + be + PII + By – phrase

Trên đây là cấu trúc của thì hiện tại đơn. Đối với các thì khác nhau, chúng ta thực hiện việc chia động từ và sử dụng động từ “to be” tương ứng với thì đó.

Ex: She wrote this book. ⇒ This book was written by her.

Các dạng thể hiện khác của câu bị động thì sao?!

Need

Ở thể bị động, cấu trúc với “need” có 2 dạng biểu hiện nhưng mang nghĩa không đổi.

Active: need + to – infinitive

⇒ Passive: need + to be + PII = need + Ving

Ex: The house needs to be painted = The house needs painting.

Động từ theo sau là to – infinitive hoặc gerund

Active Passive
V + to – infinitive V + to be + PII
V + gerund V + being + PII
V + to have + PII V + to have been + PII
V + having + PII V + having been + PII

Ex: She avoided being recognized.

Động từ make và let

Active Passive
make + O + bare infinitive be + made + to – infinitive
let + O + bare infinitive be + allowed + to – infinitive

 

 

Ex: Lan’s mother lets her do what she likes. ⇒ Lan was let to do what she likes.

Các con đã nắm được phần kiến thức này chưa? Chúng ta cùng làm một số bài tập nhé!

0 votes, 0 avg
0

Câu bị động (P1)

Điền các thông tin sau để bắt đầu làm bài

1 / 20

Most headaches can _____ with aspirin unless they are severe.

2 / 20

That's the car _____ engine needs _____.

3 / 20

When I got there, the bins _____ emptied.

4 / 20

Can you see these letters first, please? The others _____.

5 / 20

_____ discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors.

6 / 20

Helen _____ her homework.

7 / 20

They thief was seen _____.

8 / 20

By the time their baby arrives, the Johnsons hope _____ painting and decorating the new nursery.

9 / 20

Are you sure you told me? I don't recall _____ about it.

10 / 20

These tree need _____, they are too dangerous.

11 / 20

These tree need _____, they are too dangerous.

12 / 20

These tree need _____, they are too dangerous.

13 / 20

A new underground line _____ now. They say one of its stations _____ in my street.

14 / 20

He is not in town; he _____ on a special mission.

15 / 20

In recent years, the government has imposed pollution controls on automobile manufacturers. Both domestic and imported automobiles must _____ anti-pollution devices.

16 / 20

Let's go ahead and do it now. Noting _____ by waiting.

17 / 20

Don't come into the compartment; the berth _____ now.

18 / 20

The first draft resolution _____ yesterday; it _____ long before the beginning of the meeting.

19 / 20

"When_____?" - "In 1928."

20 / 20

Many American automobiles _____ in Detroit, Michigan.

Your score is

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *