Tổng Quan Về Động Từ Khuyết Thiếu (Modal Verbs)

Động từ khuyết thiếu – Modal verbs là những động từ đắc biệt thuộc nhóm các Trợ động từ (auxiliary verbs), những động từ này không thì đứng một mình trong câu, nó luôn đi kèm với 1 động từ khác (động từ chính) trong câu

Các động từ khuyết thiếu bao gồm: Can, Could, May, Might, Must, Shall, Should, Will, Would. Chúng là những trợ động từ bổ nghĩa cho động từ theo sau chúng. Động từ khuyết thiếu diễn tả khả năng, nghĩa vụ, sự cho phép, giả định, xác suất, yêu cầu, đề nghị, lời khuyên,… Mỗi động từ khuyết thiếu có thể mang nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh của câu đó. Xem ví dụ sau:

 • You can go now. (= sự cho phép)
 • can play the guitar. (= khả năng)

Cấu Trúc Câu Có Động Từ Khuyết Thiếu (Modal Verb)

Động từ khuyết thiếu đứng trước những động từ khác ở dạng nguyên thể không có “to”. Động từ khuyết thiếu cũng không cần chia, cũng không đi với trợ động từ khác.

Subject + Modal Verb + Verb (ở dạng nguyên thể)

 • can speak English (NOT: I can to speak English)
 • He can speak Spanish (NOT: He can speaks Spanish)
 • She can speak Spanish (NOT: She cans speak Spanish)

Động Từ Khuyết Thiếu Ở Dạng Phủ Định

Ở dạng phủ định, chúng ta sẽ thêm “not” vào ngay sau động từ khuyết thiếu và trước động từ chính:

Subject + Modal Verb + not + Verb (ở dạng nguyên thể)

 • You must not walk on the grass. (= You mustn’t walk on the grass.)
 • He cannot speak Arabic. (= He can’t speak Arabic.)
 • We should not be late. (= We shouldn’t be late.)

Động Từ Khuyết Thiếu Trong Câu Hỏi

Ở trong câu nghi vấn (câu hỏi) động từ khuyết thiếu sử dụng như các trợ động từ khác. Động từ khuyết thiếu thường không đi cùng từ để hỏi và sẽ đứng đầu câu, nhưng nếu có sẽ đứng ngay sau từ để hỏi (What, why, who, how…) nếu câu đó có từ để hỏi.

Modal Verb + Subject + Verb (ở dạng nguyên thể)

 

 • May I help you? (What can I do for you?)
 • Can I have another piece of cake please?
 • Would you like to come with us?

Vậy là chúng ta đã đi qua phần tổng quan về động từ khuyết thiếu. Cô xin nhắc lại là phần này khá quan trọng, không chỉ liên quan đến các bài kiểm tra trên lớp mà còn được dùng khá nhiều ngoài đời.

Cô sẽ có 1 series khác giới thiệu cách dùng các động từ khuyết thiếu thông dụng nhất. Cùng theo dõi website và Fanpage Linh Vu English để cập nhật những kiến thức mới nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *