Strew

Động từ bất quy tắc strew

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Strew.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
strew oneself/not strew

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I strew
 • you strew
 • he/she/it strews
 • we strew
 • you strew
 • they strew

Quá khứ

 • I strewed
 • you strewed
 • he/she/it strewed
 • we strewed
 • you strewed
 • they strewed

Hiện tại tiếp diễn

 • I am strewing
 • you are strewing
 • he/she/it is strewing
 • we are strewing
 • you are strewing
 • they are strewing

Hiện tại hoàn thành

 • I have strewn/strewed
 • you have strewn/strewed
 • he/she/it has strewn/strewed
 • we have strewn/strewed
 • you have strewn/strewed
 • they have strewn/strewed

Tương lai

 • I will strew
 • you will strew
 • he/she/it will strew
 • we will strew
 • you will strew
 • they will strew

Tương lai hoàn thành

 • I will have strewn/strewed
 • you will have strewn/strewed
 • he/she/it will have strewn/strewed
 • we will have strewn/strewed
 • you will have strewn/strewed
 • they will have strewn/strewed

Quá khứ tiếp diễn

 • I was strewing
 • you were strewing
 • he/she/it was strewing
 • we were strewing
 • you were strewing
 • they were strewing

Quá khứ hoàn thành

 • I had strewn/strewed
 • you had strewn/strewed
 • he/she/it had strewn/strewed
 • we had strewn/strewed
 • you had strewn/strewed
 • they had strewn/strewed

Tương lai tiếp diễn

 • I will be strewing
 • you will be strewing
 • he/she/it will be strewing
 • we will be strewing
 • you will be strewing
 • they will be strewing

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been strewing
 • you have been strewing
 • he/she/it has been strewing
 • we have been strewing
 • you have been strewing
 • they have been strewing

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been strewing
 • you had been strewing
 • he/she/it had been strewing
 • we had been strewing
 • you had been strewing
 • they had been strewing

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been strewing
 • you will have been strewing
 • he/she/it will have been strewing
 • we will have been strewing
 • you will have been strewing
 • they will have been strewing

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • strew
 • let’s strew
 • strew

Hiện tại

 • strewing

Quá khứ

 • strewn/strewed

Infinitive

 • to strew

Phân từ hoàn thành

 • having strewn/strewed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *