Stink

Động từ bất quy tắc stink

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Stink.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
stink oneself/not stink

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I stink
 • you stink
 • he/she/it stinks
 • we stink
 • you stink
 • they stink

Quá khứ

 • I stank
 • you stank
 • he/she/it stank
 • we stank
 • you stank
 • they stank

Hiện tại tiếp diễn

 • I am stinking
 • you are stinking
 • he/she/it is stinking
 • we are stinking
 • you are stinking
 • they are stinking

Hiện tại hoàn thành

 • I have stunk
 • you have stunk
 • he/she/it has stunk
 • we have stunk
 • you have stunk
 • they have stunk

Tương lai

 • I will stink
 • you will stink
 • he/she/it will stink
 • we will stink
 • you will stink
 • they will stink

Tương lai hoàn thành

 • I will have stunk
 • you will have stunk
 • he/she/it will have stunk
 • we will have stunk
 • you will have stunk
 • they will have stunk

Quá khứ tiếp diễn

 • I was stinking
 • you were stinking
 • he/she/it was stinking
 • we were stinking
 • you were stinking
 • they were stinking

Quá khứ hoàn thành

 • I had stunk
 • you had stunk
 • he/she/it had stunk
 • we had stunk
 • you had stunk
 • they had stunk

Tương lai tiếp diễn

 • I will be stinking
 • you will be stinking
 • he/she/it will be stinking
 • we will be stinking
 • you will be stinking
 • they will be stinking

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been stinking
 • you have been stinking
 • he/she/it has been stinking
 • we have been stinking
 • you have been stinking
 • they have been stinking

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been stinking
 • you had been stinking
 • he/she/it had been stinking
 • we had been stinking
 • you had been stinking
 • they had been stinking

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been stinking
 • you will have been stinking
 • he/she/it will have been stinking
 • we will have been stinking
 • you will have been stinking
 • they will have been stinking

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • stink
 • let’s stink
 • stink

Hiện tại

 • stinking

Quá khứ

 • stunk

Infinitive

 • to stink

Phân từ hoàn thành

 • having stunk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *