Slay

Động từ bất quy tắc slay

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Slay.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
slay oneself/not slay

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I slay
 • you slay
 • he/she/it slays
 • we slay
 • you slay
 • they slay

Quá khứ

 • I slew
 • you slew
 • he/she/it slew
 • we slew
 • you slew
 • they slew

Hiện tại tiếp diễn

 • I am slaying
 • you are slaying
 • he/she/it is slaying
 • we are slaying
 • you are slaying
 • they are slaying

Hiện tại hoàn thành

 • I have slain
 • you have slain
 • he/she/it has slain
 • we have slain
 • you have slain
 • they have slain

Tương lai

 • I will slay
 • you will slay
 • he/she/it will slay
 • we will slay
 • you will slay
 • they will slay

Tương lai hoàn thành

 • I will have slain
 • you will have slain
 • he/she/it will have slain
 • we will have slain
 • you will have slain
 • they will have slain

Quá khứ tiếp diễn

 • I was slaying
 • you were slaying
 • he/she/it was slaying
 • we were slaying
 • you were slaying
 • they were slaying

Quá khứ hoàn thành

 • I had slain
 • you had slain
 • he/she/it had slain
 • we had slain
 • you had slain
 • they had slain

Tương lai tiếp diễn

 • I will be slaying
 • you will be slaying
 • he/she/it will be slaying
 • we will be slaying
 • you will be slaying
 • they will be slaying

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been slaying
 • you have been slaying
 • he/she/it has been slaying
 • we have been slaying
 • you have been slaying
 • they have been slaying

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been slaying
 • you had been slaying
 • he/she/it had been slaying
 • we had been slaying
 • you had been slaying
 • they had been slaying

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been slaying
 • you will have been slaying
 • he/she/it will have been slaying
 • we will have been slaying
 • you will have been slaying
 • they will have been slaying

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • slay
 • let’s slay
 • slay

Hiện tại

 • slaying

Quá khứ

 • slain

Infinitive

 • to slay

Phân từ hoàn thành

 • having slain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *