Run

Động từ bất quy tắc run

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Run.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
not run

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I run
 • you run
 • he/she/it runs
 • we run
 • you run
 • they run

Quá khứ

 • I ran
 • you ran
 • he/she/it ran
 • we ran
 • you ran
 • they ran

Hiện tại tiếp diễn

 • I am running
 • you are running
 • he/she/it is running
 • we are running
 • you are running
 • they are running

Hiện tại hoàn thành

 • I have run
 • you have run
 • he/she/it has run
 • we have run
 • you have run
 • they have run

Tương lai

 • I will run
 • you will run
 • he/she/it will run
 • we will run
 • you will run
 • they will run

Tương lai hoàn thành

 • I will have run
 • you will have run
 • he/she/it will have run
 • we will have run
 • you will have run
 • they will have run

Quá khứ tiếp diễn

 • I was running
 • you were running
 • he/she/it was running
 • we were running
 • you were running
 • they were running

Quá khứ hoàn thành

 • I had run
 • you had run
 • he/she/it had run
 • we had run
 • you had run
 • they had run

Tương lai tiếp diễn

 • I will be running
 • you will be running
 • he/she/it will be running
 • we will be running
 • you will be running
 • they will be running

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been running
 • you have been running
 • he/she/it has been running
 • we have been running
 • you have been running
 • they have been running

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been running
 • you had been running
 • he/she/it had been running
 • we had been running
 • you had been running
 • they had been running

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been running
 • you will have been running
 • he/she/it will have been running
 • we will have been running
 • you will have been running
 • they will have been running

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • run
 • let’s run
 • run

Hiện tại

 • running

Quá khứ

 • run

Infinitive

 • to run

Phân từ hoàn thành

 • having run

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *