Rid

Động từ bất quy tắc rid

Động từ bất quỳ tắc là những động từ có cách chia đặc biệt, không theo quy tắc chia của hầu hết các động từ tiếng Anh khác. Vậy bạn cần phải nhớ chính xác cách chia của những động từ từ này. Sau đây là cách chia của động từ to Rid.

Trợ động từ:
have, be

Other forms:
rid oneself/not rid

CHỈ ĐỊNH

Hiện tại

 • I rid
 • you rid
 • he/she/it rids
 • we rid
 • you rid
 • they rid

Quá khứ

 • I rid/ridded
 • you rid/ridded
 • he/she/it rid/ridded
 • we rid/ridded
 • you rid/ridded
 • they rid/ridded

Hiện tại tiếp diễn

 • I am ridding
 • you are ridding
 • he/she/it is ridding
 • we are ridding
 • you are ridding
 • they are ridding

Hiện tại hoàn thành

 • I have rid/ridded
 • you have rid/ridded
 • he/she/it has rid/ridded
 • we have rid/ridded
 • you have rid/ridded
 • they have rid/ridded

Tương lai

 • I will rid
 • you will rid
 • he/she/it will rid
 • we will rid
 • you will rid
 • they will rid

Tương lai hoàn thành

 • I will have rid/ridded
 • you will have rid/ridded
 • he/she/it will have rid/ridded
 • we will have rid/ridded
 • you will have rid/ridded
 • they will have rid/ridded

Quá khứ tiếp diễn

 • I was ridding
 • you were ridding
 • he/she/it was ridding
 • we were ridding
 • you were ridding
 • they were ridding

Quá khứ hoàn thành

 • I had rid/ridded
 • you had rid/ridded
 • he/she/it had rid/ridded
 • we had rid/ridded
 • you had rid/ridded
 • they had rid/ridded

Tương lai tiếp diễn

 • I will be ridding
 • you will be ridding
 • he/she/it will be ridding
 • we will be ridding
 • you will be ridding
 • they will be ridding

Hiện tại hoàn thành
tiếp diễn

 • I have been ridding
 • you have been ridding
 • he/she/it has been ridding
 • we have been ridding
 • you have been ridding
 • they have been ridding

Quá khứ hoàn thành
tiếp diễn

 • I had been ridding
 • you had been ridding
 • he/she/it had been ridding
 • we had been ridding
 • you had been ridding
 • they had been ridding

Tương lai hoàn thành
tiếp diễn

 • I will have been ridding
 • you will have been ridding
 • he/she/it will have been ridding
 • we will have been ridding
 • you will have been ridding
 • they will have been ridding

PHÂN TỪ

MỆNH LỆNH

 • rid
 • let’s rid
 • rid

Hiện tại

 • ridding

Quá khứ

 • rid/ridded

Infinitive

 • to rid

Phân từ hoàn thành

 • having rid/ridded

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *