CÂU BỊ ĐỘNG (P2)

Hẳn các bạn học sinh đều không có trở ngại gì khi làm những câu bị động thường, nhưng thể bị động đặc biệt thì sao? Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần 2 này nhé!

Nhờ vả/ khiến ai đó làm gì

Khi nhờ vả hoặc khiến ai đó làm giúp mình điều gì ở thể bị động, chúng ta có cấu trúc sau:

Active: S + have (get) + Sb + bare – infinitive (to – infinitive) + O

⇒ Passive: S + have/ get + O + PII (by Sb)

Ex: The manager had his secretary prepare the report.

The manager had the report prepared by his secretary.

Các động từ chỉ cảm xúc hoặc mong ước

Với các động từ này (like, hate, love, wish,…), dạng bị động được thành lập bằng cách dùng dạng bị động của động từ nguyên mẫu.

S + V + O + to be + PII

Ex: He wants someone to take photographs.

⇒ He wants photograph to be taken.

I prefer you to call me by my first name.

⇒ I prefer to be called by my first name.

Các động từ giác quan

Với các động từ chỉ giác quan, ta thành lập dạng bị động tương tự với dạng to – infinitive hoặc gerund, xem tại đây.

Ex: They saw the man run away.

⇒ The man was saw to run away.

Bị động kép

Khi mệnh đề that được dùng với tư cách một tân ngữ cho các động từ agree, consider, estimate, believe, claim, announce, assume, etc. thì dạng bị động có hai cách để diễn đạt:

C1: S + passive verb + to – infinitive

     S + passive verb + to have + PII

C2: It + passive verb + that – clause

Ex: People say that he is a good doctor.

⇒ He is said to be a good doctor.

⇒ It is said that he is a good doctor.

They report that two people were injured in the explosion.

⇒ Two people are reported to have been injured in the explosion.

Các con đã nắm được phần kiến thức này chưa? Chúng ta cùng làm một số bài tập nhé!

0 votes, 0 avg
0

Câu bị động (P2)

Điền các thông tin sau để bắt đầu làm bài

1 / 20

Claude Jennings is said _______ his memory.

2 / 20

I might watch this programme. It _______ very funny.

3 / 20

John _______ last week.

4 / 20

Some film stars _______ difficult to work with.

5 / 20

“How did that window _______?” – “I don’t know.”

6 / 20

Why don’t you have your brother ______ the roof?

7 / 20

He is said _____ at music.

8 / 20

It is believed that the thief _____ her house through the window.

9 / 20

The girl was said _____.

10 / 20

I had my house _____ yesterday.

11 / 20

She is thought _____ school.

12 / 20

She prefer _____.

13 / 20

I wish the book _____.

14 / 20

Brian told me that somebody had tracked him in the street.

15 / 20

We found that they had cancelled the game.

16 / 20

I didn't realize that somebody was recording our conversation.

17 / 20

The old lady is said _____ all her money to the orphans when she died.

18 / 20

The disease was thought to have ______ in Africa thanks to a miracle cure.

19 / 20

My teacher said that a school _______ in the village next year.

20 / 20

I’m going to have my house ______ this weekend.

Your score is

Nguồn: Giải thích ngữ pháp Mai Lan Hương.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *