Tag Archives: động từ bất quy tắc

Thrust

Động từ bất quy tắc thrust Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Tread

Động từ bất quy tắc tread Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Understand

Động từ bất quy tắc understand Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Swear

Động từ bất quy tắc swear Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sweat

Động từ bất quy tắc sweat Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sweep

Động từ bất quy tắc sweep Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Stave

Động từ bất quy tắc stave Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Steal

Động từ bất quy tắc steal Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Stick

Động từ bất quy tắc stick Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Sting

Động từ bất quy tắc sting Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Stink

Động từ bất quy tắc stink Động từ bất quỳ tắc là những động từ...

Strew

Động từ bất quy tắc strew Động từ bất quỳ tắc là những động từ...