Bài Mini Test Lớp 8A – Buổi ngày 28/02/2021

Bài mini test đầu giờ cho các bạn lớp 8A buổi ngày 28/02/2021 – Linh Vu English. Bài gồm 28 câu hỏi trắc nghiệm và có thời gian làm bài là 20 phút.

Điền họ tên, lớp và giáo viên để bắt đầu làm bài.

Ô này không được để trống.
Ô này không được để trống.

Leaderboard: MINI TEST 8A 28/02/2021

maximum of 28 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *