English Test: Lớp 10 – Unit 2: Your Body And You

Bài kiểm tra kiến thức tiếng anh liên quan đến từ vựng tiếng anh Lớp 10 – Đây là bài Unit 2: Your Body And You – Từ vựng về cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Các con hãy điền thông tin: Họ tên, Email, Trường, Lớp trước khi bấm “Bắt đầu làm bài”.

Đừng quên điền thông tin ở cuối bài và gửi để lưu điểm lại nhé các con!

Lớp 10 – Bài kiểm tra học kỳ 2

Điền tên và email để bắt đầu làm bài

Cần phải điền Email.
Ô này không được để trống.

One thought on “English Test: Lớp 10 – Unit 2: Your Body And You

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *